250,00 

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი
  • ტრენინგის დაწყების თარიღი: 14 მაისი, 2023
  • ტრენინგი ტარდება მითითებულ დღეებში: 6 შეხვედრა (შაბათი) _10:00-14:00 საათი
  • სასწავლო მასალები უფასოა, შედის სწავლის ღირებულებაში.
  • კურსის გავლის შემთხვევაში, ტესტირების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორენოვან სერტიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

 • ფასდაკლებებით სარგებლობისას არ მოქმედებს შეკრებითობის პრინციპი. იმ შემთხვევაში, თუკი აპლიკანტი აკმაყოფილებს ზემოთ ხსენებული ფასდაკლებების ორ ან მეტ პირობას, ის შეძლებს ისარგებლოს ყველაზე მაღალი ფასდაკლებით.

პროგრამაზე მოქმედებს შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 • Check Mark 50%-იანი ფასდაკლება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის Staff-ისა და სტუდენტებისთვის
 • Check Mark 25%-იანი ფასდაკლება: ტრენინგ ცენტრის კურსდამთავრებულთათვის; შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისათვის; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობისთვის; მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის; საქართველოს მიერ ლტოლვილის სტატუსმინიჭებული პირებისთვის.
 • Check Mark 15%-იანი ფასდაკლება: ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან ორზე მეტი თანამშრომლისთვის; ოჯახის წევრებისთვის.
გადახდის მეთოდი
 • Visa Card
 • MasterCard
 • American Express

ტრენინგის თემები

1. სკოლის/თემის და მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა , პროფესიული საჭიროებების/პრობლემების იდენტიფიცირება , შესაბამისი კვლევისა და პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება.
2.  ზოგადი განათლების სისტემასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა,  მართვის სტრატეგიები.
თანამედროვე კვლევების შესახებ ინფორმირებულობა.
3.            სასწავლო          პროცესის          ეფექტიანი        წარმართვისათვის       სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და ორგანიზაციასთან  თანამშრომლობა
– ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარი
– ფუნქციური წერა
– საკითხის/პრობლემის პრეზენტაცია
4. სასკოლო თემის ფარგლებში მდგრადი განვითარების პრინციპების გავრცელება
•              დემოკრატიული კულტურა
•              გლობალური მოქალაქეობა
•              ინკლუზია, მრავალფეროვნება და უნივერსალური დიზაინი
•              გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა
•              ციფრული მოქალაქეობა

ტრენინგის განმავლობაში ჩატარდება  ტესტირებები.

ტრენინგის ხანგრძლივობა – ერთი თვე (24 საათი)

ტრენინგი ჩატარდება კვირაში  ერთხელ, შაბათს.

სატრენინგო დღის ხანგრძლივობა 6 საათი

1 სკოლიდან 2 ან ორზე მეტი მონაწილის შემთხვევაში თითოეილი ისარგებლებს 10% ფასდაკლებით